مركز درماني زعيم
مركز درمان اعتياد دكتر شير محمدي

روانشناسي

ازدواج های هوشمندانه

آنهایی که زندگی زناشویی موفق دارند لزوما باهوش تر ؛ غنی تر و یا به لحاظ روانی برتر از دیگران نیستند بلکه آنها در زندگی روزمره خود به پویاییهایی دست یافته اند که اندیشه های منفی آنها را درباره یکدیگر کنترل می کند. این اندیشه های منفی در همه وجود دارد؛ اما مانع از آن می شود که بر جنبه های مثبت برتری پیدا کنند.

هرچه هوش هیجانی زن و شوهر بالاتر باشد بهتر می توانند یکدیگر را درک کنند و به هم احترام بگذارند و حرمت ازدواجشان را پاس بدارند. درست همان طور که والدین می توانند هوش هیجانی را به فرزندانشان آموزش بدهند؛ زوجها هم این مهارت را می توانند بیاموزند. موضوع به همین سادگی است که ملاحظه می کنید.

آموزش هوش هیجانی می تواند مانع از فروپاشی زندگی زناشویی اشخاص شود.


"دکتر جان گاتمن و نان سیلور

 

( بهبود آتش پیکر )


 

کلیه افراد میتوانند با تعیین وقت قبلی جهت استفاده از انواع روشهای روان درمانی و  مشاوره روانشناس

در زمینه های مختلف از جمله ازدواج ،زناشویی ،بلوغ ،خانواده ،اشتغال  و ...به شکل جلسات فردی و گروهی

و همچنین انجام انواع آزمون های روانشناختی از خدمات این مرکز استفاده نمایند .

شماره تلفن مرکز :  02156466014