مركز درماني زعيم
مركز درمان اعتياد دكتر شير محمدي

روانشناسي

کلیه افراد میتوانند با تعیین وقت قبلی جهت استفاده از انواع روشهای روان درمانی و  مشاوره روانشناس

در زمینه های مختلف از جمله ازدواج ،زناشویی ،بلوغ ،خانواده ،اشتغال  و ...به شکل جلسات فردی و گروهی

و همچنین انجام انواع آزمون های روانشناختی از خدمات این مرکز استفاده نمایند .

شماره تلفن مرکز :  02156466014