مركز درماني زعيم
مركز درمان اعتياد دكتر شير محمدي

خدمات مركز

خدمات ترک اعتیاد

خدمات پزشکی

خدمات دندانپزشکی

خدمات مامایی

خدمات پوست و مو

مشاوره و روانشناسی