مركز درماني زعيم
مركز درمان اعتياد دكتر شير محمدي

شيشه

ماده‌ی اصلی تشکیل دهنده‌ی شیشه متامفتامین است. ماده‌ای که در ایران به نام شیشه شناخته می‌شود در سایر کشورها نام‌های دیگری از جمله کریستال، یخ، مت و... دارد. ماده‌ی پیش‌ساز متامفتامین، گیاه افدرا است و فرمول شیمیایی ساده‌ای دارد. متامفتامین و آمفتامین از لحاظ فرمول شیمیایی تفاوت اندکی با هم دارند و اثرات‌شان کاملا‍ً شبیه به‌هم است. 10 میلی‌گرم آمفتامین معادل 5 تا 8 میلی‌گرم متامفتامین است.

اگر چه در ترکیب این ماده  به هیچ وجه مورفین بکار نمی رود ، اما بسیار اعتیاد آور است .این ماده با ظاهری مانند خرده شیشه، سفید، بی بو، و تلخ مزه است و به راحتی در آب یا الکل حل می شود . به همین دلیل گاهی از آن به صورت تزریقی هم استفاده می شود.


- توهم : بیمار چیزهایی می بیند یا می شنود که وجود خارجی ندارد . مثلا مرد غریبی را در منزل خود می بینند و به پشت بام می رود و از مردم کمک طلب می کند.

- هذیان : بیمار اعتقادات عجیب و غریبی پیدا می کند ، مثلا فکر می کند دست هایش شفا بخش شده است ، می تواند آینده را پیش بینی کند ، ذهن افراد را به راحتی بخواند . فکر می کند که دیگران قصد آزار او را دارند یا همسرش به او خیانت می کند . ممکن است فکر کند هنر پیشه ی معروفی است