مركز درماني زعيم
مركز درمان اعتياد دكتر شير محمدي

بوپره نورفین

بوپره نورفین یک ماده نیمه صناعی مشتق در زمره تبایین است که در زمره ی مواد اوپیوئیدی به شمار می رود.

تبائین یکی از آلکالوئیدهای فنانترن طبیعی، مشتق گیاه خشخاش بوده و در اپیوم هم وجود دارد. بوپرنورفین، آگونیست نسبی گیرنده مو و آنتاگونیست قوی گیرندة کاپا می باشد . آگونیست­های نسبی گیرنده مو، به گیرنده مو متصل شده و آن را فعال می­کنند، اما این فعال کردن کمتر از آگونیست­های کامل صورت می­پذیرد.

 سرعت آهسته جدا شدن بوپرنورفین از گیرنده مو مسئول مدت اثر طولانی آن، ایمن بودن در مصرف مقادیر زیاد و وابستگی فیزیکی کم است . بوپرنورفین در دوزهای پایین به اندازه کافی اثرات آگونیستی اپیوئید دارد و بنابراین موجب از بین رفتن علائم ترک میگردد