مركز درماني زعيم
مركز درمان اعتياد دكتر شير محمدي

فواید درمان نگهدارنده

• کاهش مصرف مواد غیرقانونی

جلوگیری از عود

• کاهش استفاده از سرنگ مشترک

• کاهش انجام جرایم

• مقرون به صرفگی

• بهبود وضعیت بهداشتی

• کاهش خودفروشی برای تهیه هزینه مواد

• کاهش تعداد شریک های جنسی در زنان

• بهبود عملکرد اجتماعی

• افزایش کمپلیانس درمان

• کاهش بروز ایدز و هپاتیت

• کاهش میزان خودکشی

• کاهش بیش مصرف کشنده مواد

● ثبات بخشیدن به زندگي بيمار

● کاهش مصرف خودسرانه داروها

● کاهش بيماری و مرگ و مير ناشی از مواد

 

" بنابراين درمان نگهدارنده با متادون و بوپره نورفین و شربت اَپیوم

هم براي فرد و هم جامعه ثمربخش است. "