مركز درماني زعيم
مركز درمان اعتياد دكتر شير محمدي

علت تشويق معتاد

چرا باید یک معتاد رابرای درمان تشویق کرد؟

 

● چون مصرف مواد مخدر ایجاد وابستگی جسمی و روانی می کند و علی رغم میل دایمی برای ترک تصمیم

به ترک مشکل است.

● اعتیاد باعث از دست دادن حمایتهای خانوادگی و اجتماعی شده و فرد تنها می شود بنابراین معتاد نیازمند

 کمک است.

● معاشرت با دوستان و افراد معتاد فرد را به ادامه مصرف مواد تشویق می کند.

● معتاد معمولا از احتمال بهبودی ناامید و نسبت به درمان بد بین است.

● برخی از معتادان از خطرها و عواقب مصرف مواد اطلاعی ندارند و یا مشکلاتی ناشی از آن را انکار

می کنند.

بنابراین لازم است به خاطر داشته باشیم که یکی از وظایف مهم افراد جامعه تشویق معتادان به درمان است.