مركز درماني زعيم
مركز درمان اعتياد دكتر شير محمدي

مركز درمان اعتياد

 

مركز درمان اعتياد اسلامشهر

  آقای دکتر علی محمد شیرمحمدی ( پزشک )

 

 

      آقای بهبود آتش پیکر  ( روانشناس )