مركز درماني زعيم
مركز درمان اعتياد دكتر شير محمدي

چگونگي تشويق معتادان

به معتاد اطمینان دهیم که با مراجعه به مراکز درمانی به او کمک می شود تا با کمترین درد

 و ناراحتی اعتیاد را کنار بگذارد

به بیمار اطمینان دهیم در صورت تصمیم قطعی موفق به ترک خواهد شد ومثال هایی از

 افرادی که موفق به ترک شده اند برای او بیاورند

در مواردی که فرد مبتلا تلاش کرده مصرف مواد را ترک کند ولی موفق نشده است و

 احساس ناامیدی می کند به او تذکر دهید که بسیاری از افراد قبل از موفقیت کامل در

 درمان بارها و بارها کوشش کرده و نهایتا موفق گردیده اند

به معتاد اطمینان دهیم در صورت ترک اعتیاد دوستان جدیدی پیدا خواهد کرد و خانواده

و اطرافیان او را در جمع خود خواهند پذیرفت